Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης 2023-2024

Τμήμα Ανάπτυξης Πόρων

→ Βοηθός ενοικιάσεων χώρων και διοργάνωσης εκδηλώσεων

Το Ίδρυμα Βασίλη & Ελίζας Γουλανδρή (ΙΒΕΓ) προσφέρει μία (1) θέση αμειβόμενης πρακτικής άσκησης στο τμήμα Ανάπτυξης Πόρων και ειδικότερα στο υπαγόμενο σε αυτό τομέα ενοικιάσεων χώρων και εκδηλώσεων του Μουσείου του στην Αθήνα για την περίοδο 2023-2024.

Η θέση απευθύνεται σε νέους ηλικίας έως 35 ετών με τίτλο σπουδών πτυχίο ανώτατης σχολής ή μεταλυκειακής επαγγελματικής σχολής τουλάχιστον τριετούς διάρκειας σε συναφές πεδίο (διοίκηση επιχειρήσεων, marketing, πολιτιστική διαχείριση, επικοινωνία, τουρισμός), που θα επιθυμούσαν να εξοικειωθούν με τον σχεδιασμό και την υλοποίηση προγραμματισμού προώθησης των χώρων του Μουσείου προς ενοικίαση σε τρίτους, ως επίσης και με τη διοργάνωση εκδηλώσεων καλλιτεχνικού και επιστημονικού χαρακτήρα παραγωγής του ΙΒΕΓ.

Στις αρμοδιότητες της θέσης συμπεριλαμβάνονται ενδεικτικά διαχείριση αιτημάτων μίσθωσης καθώς και εισερχομένων-εξερχομένων κλήσεων και emails και η τήρηση του σχετικού έντυπου και ηλεκτρονικού αρχείου, η οργάνωση συναντήσεων με πιθανούς πελάτες για την παρουσίαση των εγκαταστάσεων, η επικοινωνία με τους πελάτες, η αποστολή οικονομικών προσφορών και συμβολαίων, η συνεργασία με τους εμπλεκόμενους προμηθευτές/συνεργεία και τα υπόλοιπα εμπλεκόμενα τμήματα του ΙΒΕΓ και η παρουσία και επίβλεψη σε όλες τις φάσεις της μίσθωσης/εκδήλωσης (στήσιμο-διεξαγωγή-αποξήλωση) προκειμένου να επιτευχθεί η ομαλή προετοιμασία και εκτέλεσή της.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν ομαδικό πνεύμα συνεργασίας, προσαρμοστικότητα, ευελιξία για νυχτερινή απασχόληση καθώς και απασχόληση τα Σαββατοκύριακα, ικανότητα ταυτόχρονης εκτέλεσης πολλαπλών εργασιών, εχεμύθεια και σεβασμό προς την αισθητική και το όραμα του ΙΒΕΓ.

Η πρακτική άσκηση θα αρχίσει την 1η Οκτωβρίου 2023 και θα διαρκέσει 6 μήνες, με δυνατότητα, εφόσον κρίνει το ΙΒΕΓ ότι ο/η συμμετέχων/ουσα ανταποκρίνεται με επιτυχία στο πρόγραμμα, παρατάσεως για τέσσερις ακόμη μήνες. Το ωράριο απασχόλησης θα είναι 40 ώρες εβδομαδιαία/5 ή 6 ημέρες (περιλαμβανομένων των Σαββατοκύριακων) σε κυλιόμενο ωράριο (περιλαμβανομένων και νυχτερινών ωρών).

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους αποστέλλοντας το βιογραφικό σημείωμά τους μαζί με ένα σύντομο συνοδευτικό (μέγιστο 300 λέξεις), στο οποίο θα εκθέτουν τους λόγους για τους οποίους θα επιθυμούσαν να πραγματοποιήσουν πρακτική άσκηση στο ΙΒΕΓ, καθώς και τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στη συνέχεια, στην ηλεκτρονική διεύθυνση rentals@goulandris.gr έως τις 10 Σεπτεμβρίου 2023 18:00 μ.μ. (ώρα Ελλάδος). Εκπρόθεσμες αιτήσεις, ως επίσης αιτήσεις που θα αποσταλούν σε άλλη ηλεκτρονική διεύθυνση από αυτήν που αναφέρεται ανωτέρω, δεν θα γίνονται αποδεκτές και δεν θα εξετάζονται.

Προϋποθέσεις & Δικαιολογητικά

 1. Πτυχίο ανώτατης σχολής ή μεταλυκειακής επαγγελματικής σχολής τουλάχιστον τριετούς διάρκειας σε συναφές πεδίο (διοίκηση επιχειρήσεων, marketing, πολιτιστική διαχείριση, επικοινωνία, τουρισμός).
 2. Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σε συναφές αντικείμενο θα συνεκτιμηθεί.
 3. Πολύ καλό χειρισμό του προφορικού και γραπτού λόγου.
 4. Πιστοποιημένη πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας επιπέδου τουλάχιστον C1. Η γνώση δεύτερης γλώσσας σε επίπεδο τουλάχιστον Β2 θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν.
 5. Γνώση MS Office με ιδιαίτερη έμφαση στο Excel και το Power Point
 6. Οι υποψήφιοι πρέπει να κατέχουν Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ).

Σημείωση:

- Τα σχετικά δικαιολογητικά μαζί με το βιογραφικό σημείωμα και τη σύντομη συνοδευτική επιστολή, θα αποσταλούν μαζί στην ηλεκτρονική διεύθυνση rentals@goulandris.gr.

- Το σύνολο της σχετικής με το παρόν Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης αλληλογραφίας (τυχόν πληροφοριών ή/και διευκρινήσεων συμπεριλαμβανομένων) θα πραγματοποιείται μόνο εγγράφως, μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης rentals@goulandris.gr. Πληροφορίες ή/και τυχόν διευκρινήσεις σχετικά με τη διαδικασία δεν θα παρέχονται τηλεφωνικά.

- Κατόπιν παραλαβής της εκδήλωσης ενδιαφέροντος, μετά των σχετικών δικαιολογητικών, και ενδελεχούς αξιολόγησης των προσόντων του κάθε υποψηφίου, το ΙΒΕΓ θα καλέσει σε συνέντευξη όσους υποψηφίους κρίνει, κατά την απόλυτη ελεύθερη κρίση του, ότι πληρούν τις προϋποθέσεις προς τούτο.

- Ανακοίνωση επιτυχόντα: Στις 27 Σεπτεμβρίου 2023 μέσω της ιστοσελίδας του ΙΒΕΓ https://goulandris.gr/el/about/internship-programme. Δεν υφίσταται καμία υποχρέωση για το ΙΒΕΓ παροχής εξηγήσεων μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων σχετικά με την επιλογή ή μη υποψηφίων.

Τμήμα Εκπαίδευσης

→ Βοηθός εκπαιδευτικών προγραμμάτων

Το Ίδρυμα Βασίλη & Ελίζας Γουλανδρή (ΙΒΕΓ) προσφέρει μία (1) θέση αμειβόμενης πρακτικής άσκησης στο εκπαιδευτικό τμήμα του Μουσείου του στην Αθήνα για την περίοδο 2023-2024.

Η θέση απευθύνεται σε νέους ηλικίας έως 35 ετών με πτυχίο παιδαγωγικής, καλών τεχνών, ιστορίας τέχνης ή μουσειολογίας που θα επιθυμούσαν να αναπτύξουν δεξιότητες σχεδιασμού, οργάνωσης και υλοποίησης μουσειακών εκπαιδευτικών προγραμμάτων και δράσεων (ξεναγήσεις, δημιουργικά εργαστήρια, Christmas και summer camps, πάρτι κλπ.), διαχείρισης και φιλοξενίας επισκεπτών (οικογένειες, εκπαιδευτικοί, μαθητές) και να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους σε σχετικές παιδαγωγικές μεθόδους και εκπαιδευτικά εργαλεία. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν ομαδικό πνεύμα συνεργασίας, ευελιξία, ικανότητα ταυτόχρονης εκτέλεσης πολλαπλών εργασιών, υπομονή, ενθουσιασμός για εξερεύνηση με τα παιδιά και αγάπη για τον πολιτισμό.

Η πρακτική άσκηση θα αρχίσει την 1η Οκτωβρίου 2023 και θα διαρκέσει 6 μήνες, με δυνατότητα, εφόσον κρίνει το ΙΒΕΓ ότι ο/η συμμετέχων/ουσα ανταποκρίνεται με επιτυχία στο πρόγραμμα, παρατάσεως για τέσσερις ακόμη μήνες. Το ωράριο απασχόλησης θα είναι 40 ώρες εβδομαδιαία/5 ή 6 ημέρες (περιλαμβανομένων των Σαββατοκύριακων).

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους αποστέλλοντας το βιογραφικό σημείωμά τους μαζί με ένα σύντομο συνοδευτικό (μέγιστο 300 λέξεις), στο οποίο θα εκθέτουν τους λόγους για τους οποίους θα επιθυμούσαν να πραγματοποιήσουν πρακτική άσκηση στο ΙΒΕΓ, καθώς και τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στη συνέχεια, στην ηλεκτρονική διεύθυνση educationinternship@goulandris.gr έως τις 5 Σεπτεμβρίου 2023 18:00 μ.μ. (ώρα Ελλάδος). Εκπρόθεσμες αιτήσεις, ως επίσης αιτήσεις που θα αποσταλούν σε άλλη ηλεκτρονική διεύθυνση από αυτήν που αναφέρεται ανωτέρω, δεν θα γίνονται αποδεκτές και δεν θα εξετάζονται.

Προϋποθέσεις & Δικαιολογητικά

 1. Πτυχίο παιδαγωγικής, ιστορίας τέχνης, μουσειολογίας ή σχολής καλών τεχνών.
 2. Μεταπτυχιακό δίπλωμα μουσειακών σπουδών ή μεταπτυχιακή εξειδίκευση σε μουσειακές σπουδές/μουσειακή εκπαίδευση θα αξιολογηθεί θετικά.
 3. Πιστοποιημένη πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας επιπέδου τουλάχιστον C1. Η γνώση δεύτερης γλώσσας σε επίπεδο τουλάχιστον Β2 θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν.
 4. Portfolio (προαιρετικό) παρουσίασης δημιουργικών παιδαγωγικών δράσεων που σχεδιάστηκαν ατομικά ή ομαδικά από τον υποψήφιο.
 5. Οι υποψήφιοι πρέπει να κατέχουν Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ).

Σημείωση:

- Τα σχετικά δικαιολογητικά μαζί με το βιογραφικό σημείωμα και τη σύντομη συνοδευτική επιστολή, θα αποσταλούν μαζί στην ηλεκτρονική διεύθυνση educationinternship@goulandris.gr

- Το σύνολο της σχετικής με το παρόν Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης αλληλογραφίας (τυχόν πληροφοριών ή/και διευκρινήσεων συμπεριλαμβανομένων) θα πραγματοποιείται μόνο εγγράφως, μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης educationinternship@goulandris.gr Πληροφορίες ή/και τυχόν διευκρινήσεις σχετικά με τη διαδικασία δεν θα παρέχονται τηλεφωνικά.

- Κατόπιν παραλαβής της εκδήλωσης ενδιαφέροντος, μετά των σχετικών δικαιολογητικών, και ενδελεχούς αξιολόγησης των προσόντων του κάθε υποψηφίου, το ΙΒΕΓ θα καλέσει σε συνέντευξη όσους υποψηφίους κρίνει, κατά την απόλυτη ελεύθερη κρίση του, ότι πληρούν τις προϋποθέσεις προς τούτο.

- Ανακοίνωση επιτυχόντα: Στις 27 Σεπτεμβρίου 2023 μέσω της ιστοσελίδας του ΙΒΕΓ https://goulandris.gr/el/about/internship-programme. Δεν υφίσταται καμία υποχρέωση για το ΙΒΕΓ παροχής εξηγήσεων μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων σχετικά με την επιλογή ή μη υποψηφίων.


Συμμετέχοντες Προγράμματος 2022-2023

Εξυπηρέτηση επισκεπτών

Σεπτέμβριος 2022 – Σεπτέμβριος 2023

Άννα Παπαδοπούλου

Δήμητρα Λιανού

Κατερίνα Μελά-Φραγκίσκου


Συμμετέχοντες Προγράμματος 2021-2022

Εκπαιδευτικά προγράμματα

Οκτώβριος 2021 – Δεκέμβριος 2022

Ιωάννα Κουτσούκη

Εξυπηρέτηση επισκεπτών

Σεπτέμβριος 2021 – Σεπτέμβριος 2022

Κωνσταντίνα Δούκα (9/2021 - 3/2022)

Αθανασία Λιάτση

Χριστόφορος Μπότσης

Ηλίας Σταθόπουλος


Συμμετέχοντες Προγράμματος 2019-2021

Εξυπηρέτηση επισκεπτών

Σεπτέμβριος 2019 – Σεπτέμβριος 2021

Στέλλα Βατοπούλου
"Κάθε μέρα ένιωθα αναπόσπαστο κομμάτι της αποστολής του μουσείου και είμαι περήφανη που είδα το όραμα του Βασίλη και της Ελίζας Γουλανδρή να πραγματοποιείται συμβάλλοντας σε αυτό"

Παύλος Γκουγιάννος
"Η πρακτική άσκηση στο ΙΒΕΓ αποτέλεσε εφαλτήριο για την ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων αλλά και γνωριμία με μία σπουδαία συλλογή μοντέρνας και σύγχρονης τέχνης που σε κάνει περήφανο να είσαι μέλος της ομάδας που εργάζεται στο νέο μουσείο του ιδρύματος στο Παγκράτι."

Σιμώνη Νιάρου
"Μεγάλη συγκίνηση να βρίσκεσαι και να εργάζεσαι προς τιμήν των έργων τέχνης της συλλογής του Ιδρύματος Βασίλη και Ελίζας Γουλανδρή"

Δέσποινα Ντρούβα
"Η τέχνη περικλείει μέσα της αγάπη και αφοσίωση. Το να εργάζεσαι για ένα πολιτιστικό ίδρυμα αυτού του μεγέθους σημαίνει να προσφέρεις καθημερινά στους γύρω σου."

Γεωργία Παπαδόγιαννη
"Ομαδικο πνεύμα, ανάπτυξη επικοινωνιακών skills αλλά και ικανοτήτων παρουσίασης μέσω των πολυάριθμων ξεναγήσεων είναι κάποια από τα πολυάριθμα οφέλη που μου πρόσφερε ο τελευταίος ένας χρόνος εργασίας στο ίδρυμα Βασίλη και Ελίζας Γουλανδρή. Ηταν η καλύτερη επιλογή για το ξεκίνημα της επαγγελματικής μου σταδιοδρομίας."

Ιωάννης Παπούλιας
"Σε έναν κόσμο που διαρκώς όλα αλλάζουν είναι εμπειρία ζωής να συμμετέχεις στο πρόγραμμα πρακτικής άσκησης του ΙΒΕΓ, όταν το επιστημονικό σου υπόβαθρο ανταποκρίνεται και διευρύνεται για τις ανάγκες του νεόδμητου Ιδρύματος και όταν οι συναδελφικές σχέσεις ειναι πρωτίστως ανθρώπινες και δευτερευόντως εργασιακές."

Ευδοκία Σαμαρά
"Είναι συνταρακτικό να σου δίνεται η ευκαιρία καθημερινά να βλέπεις και να μαθαίνεις το πως λειτουργούν σχεδόν όλα τα τμήματα ενός μουσείου Ευρωπαϊκών προδιαγραφών όπως το ΙΒΕΓ και όλα αυτά ενώ βρίσκεσαι ανάμεσα σε έργα καλλιτεχνών που άλλαξαν τον κόσμο."

Χαρίσσα Χελιώτη
"Η πρακτική άσκηση στο Ίδρυμα Β&Ε Γουλανδρή αποτελεί, για εμένα, ένα ισχυρό θεμέλιο της μελλοντικής μου καριέρας· ένα δημιουργικό ταξίδι κατά τη διάρκεια του οποίου είχα την ευκαιρία να δοκιμάσω, να αναπτύξω και να αποκτήσω νέες δεξιότητες σε ένα εργασιακό περιβάλλον υψηλών πολιτιστικών προδιαγραφών."