Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης 2021-2022

Βοηθός εκπαιδευτικών προγραμμάτων

Το Ίδρυμα Βασίλη & Ελίζας Γουλανδρή (ΙΒΕΓ) προσφέρει τη δυνατότητα μίας (1) θέσης αμειβόμενης πρακτικής άσκησης στο Μουσείο της Αθήνας για την περίοδο 2021-2022.

Η αμειβόμενη πρακτική άσκησης απευθύνεται αποκλειστικά σε φοιτητές και απόφοιτους (22-35 ετών) παιδαγωγικής κατεύθυνσης, σε εικαστικούς και ιστορικούς τέχνης καθώς και σε φοιτητές/απόφοιτους μουσειακών σπουδών που θέλουν να εμβαθύνουν τις παιδαγωγικές τους γνώσεις, αποκτώντας ένα ευρύ φάσμα εμπειριών, μέσα από το εκπαιδευτικό τμήμα του Ιδρύματος Βασίλη και Ελίζας Γουλανδρή στην Αθήνα.

Η πρακτική άσκηση θα αρχίσει την 15.09.2021 και θα διαρκέσει 6 μήνες, με δυνατότητα, εφόσον κρίνει το ΙΒΕΓ ότι ο/η συμμετέχων/ουσα ανταποκρίνεται με επιτυχία στο πρόγραμμα, παρατάσεως για τέσσερις (4) ακόμη μήνες. Το ωράριο απασχόλησης θα είναι 40 ώρες εβδομαδιαία/5 ημέρες (περιλαμβανομένων των Σαββατοκύριακων).

Ο/Η επιτυχών/ούσα θα έχει τη δυνατότητα, στο πλαίσιο της πρακτικής άσκησης, να εξοικειωθεί, μεταξύ άλλων, με το μουσειακό πλαίσιο των σχολικών επισκέψεων και με την οργάνωση, τον σχεδιασμό και την υλοποίηση εργαστηρίων καθώς και να συμμετάσχει σε projects όπως Christmas Camp και Summer Camp.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους αποστέλλοντας το βιογραφικό σημείωμά τους μαζί με μια σύντομη συνοδευτική επιστολή (μέγιστο 300 λέξεις), στην οποία θα εκθέτουν τους λόγους για τους οποίους θα επιθυμούσαν να πραγματοποιήσουν πρακτική άσκηση στο ΙΒΕΓ, καθώς και τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στη συνέχεια, στην ηλεκτρονική διεύθυνση education.intern@goulandris.gr έως τις 24 Ιουλίου 2021 18:00 μ.μ. (ώρα Ελλάδος). Εκπρόθεσμες αιτήσεις, όπως επίσης αιτήσεις που θα αποσταλούν σε άλλη ηλεκτρονική διεύθυνση από αυτήν που αναφέρεται ανωτέρω, δεν θα γίνονται αποδεκτές και δεν θα εξετάζονται.

Προϋποθέσεις & Δικαιολογητικά

 1. Οι θέσεις είναι ανοικτές σε νέους και νέες από 22 έως 35 ετών με δικαίωμα εργασίας στην Ελλάδα.
 2. Οι υποψήφιοι πρέπει να κατέχουν Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ).
 3. Ολοκληρωμένη υποχρεωτική δευτεροβάθμια εκπαίδευση.
 4. Πιστοποιημένη πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας επιπέδου τουλάχιστον C1. Η γνώση δεύτερης γλώσσας σε επίπεδο τουλάχιστον Β2 θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν.
 5. Βεβαίωση Τμήματος ή Σχολής από την οποία προκύπτει η φοιτητική ή σπουδαστική ιδιότητα συνοδευόμενη από αναλυτική βαθμολογία.
 6. Πτυχίο πανεπιστημίου ή τίτλο σπουδών από μεταλυκειακή επαγγελματική σχολή που απαιτεί τουλάχιστον τριετή φοίτηση, ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών.
 7. Πορτφόλιο (προαιρετικό) με δημιουργικές παιδαγωγικές δράσεις.

Σημείωση:

- Τα σχετικά δικαιολογητικά με τους αριθμούς 4, 5, 6 και 7 ανωτέρω, μαζί με το βιογραφικό σημείωμα και τη σύντομη συνοδευτική επιστολή, θα αποσταλούν μαζί στην ηλεκτρονική διεύθυνση education.intern@goulandris.gr

- Το σύνολο της σχετικής με το παρόν Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης αλληλογραφίας (τυχόν πληροφοριών ή/και διευκρινήσεων συμπεριλαμβανομένων) θα πραγματοποιείται μόνο εγγράφως, μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης education.intern@goulandris.gr. Πληροφορίες ή/και τυχόν διευκρινήσεις σχετικά με τη διαδικασία δεν θα παρέχονται τηλεφωνικά.

- Κατόπιν παραλαβής της εκδήλωσης ενδιαφέροντος, μετά των σχετικών δικαιολογητικών, και ενδελεχούς αξιολόγησης των προσόντων του κάθε υποψηφίου, το ΙΒΕΓ θα καλέσει σε συνέντευξη όσους υποψηφίους κρίνει, κατά την απόλυτη ελεύθερη κρίση του, ότι πληρούν τις προϋποθέσεις προς τούτο.

- Ανακοίνωση επιτυχόντα: 1 Σεπτεμβρίου (12.00 ώρα Ελλάδος) μέσω της ιστοσελίδας του ΙΒΕΓ https://goulandris.gr/el/about/internship-programme. Δεν υφίσταται καμία υποχρέωση για το ΙΒΕΓ παροχής εξηγήσεων μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων σχετικά με την επιλογή ή μη υποψηφίων.

Internship Programme 2021-2022

Εξυπηρέτηση επισκεπτών

Το Ίδρυμα Βασίλη & Ελίζας Γουλανδρή (ΙΒΕΓ) προσφέρει σε νέους ηλικίας 18 έως 35 ετών τη δυνατότητα αμειβόμενης πρακτικής άσκησης στο Μουσείο του στην Αθήνα για την περίοδο 2021-2022.

Οι θέσεις αμειβόμενης πρακτικής είναι στο σύνολό τους τέσσερις (4). Ο συνολικός αριθμός των θέσεων αμειβόμενης πρακτικής δύναται να αυξηθεί ή να μειωθεί κατά την απόλυτη διακριτική ευχέρεια του ΙΒΕΓ, χωρίς να συντρέχει υποχρέωση για το τελευταίο να ανακοινώσει ή/και να αιτιολογήσει τη σχετική αυτή απόφασή του. Η πρακτική άσκηση θα αρχίσει την 1.10.2021 και θα διαρκέσει ένα εξάμηνο, με δυνατότητα, εφόσον κρίνει το ΙΒΕΓ ότι ο/η συμμετέχων/ουσα ανταποκρίνεται με επιτυχία στο πρόγραμμα, παρατάσεως για ένα ακόμη εξάμηνο. Το ωράριο απασχόλησης θα είναι 40 ώρες εβδομαδιαία/5 ημέρες ή 6 ημέρες/κυλιόμενο ωράριο (περιλαμβανομένων των Σαββατοκύριακων).

Το πρόγραμμα αφορά στην πρακτική άσκηση επιτυχόντων οι οποίοι θα απασχολούνται αποκλειστικά στο τμήμα Εξυπηρέτησης Επισκεπτών (Visitors Experience) του Μουσείου (υποδοχή, πληροφορίες, παροχή βοήθειας στην υλοποίηση εκδηλώσεων και εργαστηρίων, πραγματοποίηση ξεναγήσεων, εποπτεία εκθεσιακών χώρων, ψηφιοποίηση του αρχείου του Ιδρύματος κλπ). Οι επιτυχόντες, μέσα από το Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης, θα έχουν τη δυνατότητα να αναπτύξουν, μεταξύ άλλων, δεξιότητες επικοινωνίας, συνεργασίας, προσαρμοστικότητας και οργάνωσης, και να εντρυφήσουν στις δομές και στους μηχανισμούς λειτουργίας ενός πολιτιστικού φορέα παγκόσμιας φήμης.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους αποστέλλοντας το βιογραφικό σημείωμά τους μαζί με ένα σύντομο συνοδευτικό (μέγιστο 300 λέξεις), στο οποίο θα εκθέτουν τους λόγους για τους οποίους θα επιθυμούσαν να πραγματοποιήσουν πρακτική άσκηση στο ΙΒΕΓ, καθώς και τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στη συνέχεια, στην ηλεκτρονική διεύθυνση internships@goulandris.gr έως τις 11 Ιουνίου 2021 18:00 μ.μ. (ώρα Ελλάδος). Εκπρόθεσμες αιτήσεις, ως επίσης αιτήσεις που θα αποσταλούν σε άλλη ηλεκτρονική διεύθυνση από αυτήν που αναφέρεται ανωτέρω, δεν θα γίνονται αποδεκτές και δεν θα εξετάζονται.

Κατά την αξιολόγηση θα προτιμηθούν φοιτητές/ απόφοιτοι των εξής σπουδαστικών πεδίων: Εικαστικές σπουδές, Ιστορία της Τέχνης, Πολιτιστική Διαχείριση, Μουσειολογία, Ανθρωπιστικές Επιστήμες, Marketing / Επικοινωνία.

Υποψήφιοι οι οποίοι έχουν ήδη συμμετάσχει σε πρόγραμμα πρακτικής άσκησης του ΙΒΕΓ δε μπορούν να υποβάλουν εκ νέου αίτηση σε αντίστοιχο πρόγραμμα πρακτικής άσκησης του ΙΒΕΓ.

Προϋποθέσεις & Δικαιολογητικά

 1. Οι θέσεις είναι ανοικτές σε νέους και νέες από 18 έως 35 ετών με δικαίωμα εργασίας στην Ελλάδα.
 2. Οι υποψήφιοι πρέπει να κατέχουν Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ).
 3. Ολοκληρωμένη υποχρεωτική εκπαίδευση.
 4. Πιστοποιημένη πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας επιπέδου τουλάχιστον C1. Η γνώση δεύτερης γλώσσας σε επίπεδο τουλάχιστον Β2 θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν.
 5. Βεβαίωση Τμήματος ή Σχολής από την οποία προκύπτει η φοιτητική ή σπουδαστική ιδιότητα συνοδευόμενη από αναλυτική βαθμολογία.
 6. Πτυχίο πανεπιστημίου ή τίτλο σπουδών από μεταλυκειακή επαγγελματική σχολή που απαιτεί τουλάχιστον τριετή φοίτηση, ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών.

Σημείωση:

- Τα σχετικά δικαιολογητικά με τους αριθμούς 4, 5 και 6 ανωτέρω, μαζί με το βιογραφικό σημείωμα και τη σύντομη συνοδευτική επιστολή, θα αποσταλούν μαζί στην ηλεκτρονική διεύθυνση internships@goulandris.gr.

- Το σύνολο της σχετικής με το παρόν Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης αλληλογραφίας (τυχόν πληροφοριών ή/και διευκρινήσεων συμπεριλαμβανομένων) θα πραγματοποιείται μόνο εγγράφως, μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης internships@goulandris.gr. Πληροφορίες ή/και τυχόν διευκρινήσεις σχετικά με τη διαδικασία δεν θα παρέχονται τηλεφωνικά.

- Κατόπιν παραλαβής της εκδήλωσης ενδιαφέροντος, μετά των σχετικών δικαιολογητικών, και ενδελεχούς αξιολόγησης των προσόντων του κάθε υποψηφίου, το ΙΒΕΓ θα καλέσει σε συνέντευξη όσους υποψηφίους κρίνει, κατά την απόλυτη ελεύθερη κρίση του, ότι πληρούν τις προϋποθέσεις προς τούτο.

- Ανακοίνωση επιτυχόντων: 26 Ιουλίου 2021 στις 14:00 μ.μ. (ώρα Ελλάδος) μέσω της ιστοσελίδας του ΙΒΕΓ https://goulandris.gr/el/about/internship-programme. Δεν υφίσταται καμία υποχρέωση για το ΙΒΕΓ παροχής εξηγήσεων μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων σχετικά με την επιλογή ή μη υποψηφίων.

Current Programme Participants

September 2019 – September 2021

Stella Vatopoulou

Pavlos Gkougiannos

Simone Niarou

Despoina Ntrouva

Georgia Papadogianni

Ioannis Papoulias

Evdokia Samara

Harissa Helioti