Όροι συμμετοχής στο πρόγραμμα μελών του Ιδρύματος Βασίλη & Ελίζας Γουλανδρή

Το Πρόγραμμα Μελών του Ιδρύματος Βασίλη και Ελίζας Γουλανδρή (εφεξής το «Πρόγραμμα Μελών») είναι διαθέσιμο σε οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο άνω των 18 ετών. Ανήλικοι δικαιούνται να συμμετέχουν ως πρόσθετα Μέλη στο πλαίσιο του οικογενειακού προγράμματος «Family» ή ως Μέλη, στο πλαίσιο του προγράμματος «Kids», κατόπιν αιτήσεως που συμπληρώνεται από τον γονέα/κηδεμόνα τους. Ο αιτών, κατά την εγγραφή, θα επιλέγει την κατηγορία Μέλους στην οποία επιθυμεί να ενταχθεί και για την οποία θα πρέπει να πληροί τυχόν ηλικιακά ή άλλα κριτήρια.

Τα προνόμια Μελών που παρέχονται στο πλαίσιο του Προγράμματος Μελών, όπως εκάστοτε ισχύουν, αναφέρονται στο σχετικό φυλλάδιο που μπορούν να προμηθευτούν οι ενδιαφερόμενοι από την υποδοχή των Μουσείων του Ιδρύματος στην Αθήνα και στην Άνδρο, καθώς και, από την 15/07/2019, στον ιστότοπο (website) του Ιδρύματος Βασίλη και Ελίζας Γουλανδρή με διεύθυνση www.goulandris.gr/el/membership-terms.

Ι. Εγγραφή και ιδιότητα Μέλους του Ιδρύματος Β. & Ε. Γουλανδρή

 • Προϋπόθεση για την εγγραφή Μέλους είναι η υποβολή προς το Ίδρυμα Βασίλη και Ελίζας Γουλανδρή της συμπληρωμένης αίτησης εγγραφής (με φυσική υποβολή ή ηλεκτρονικά μέσω της ως άνω ιστοσελίδας του Ιδρύματος) και η καταβολή του ποσού συνδρομής που ορίζεται από το Ίδρυμα. Η καταβολή της συνδρομής πραγματοποιείται είτε στην υποδοχή των Μουσείων του Ιδρύματος στην Αθήνα και στην Άνδρο είτε ηλεκτρονικά, μέσω χρεωστικής/πιστωτικής κάρτας, από την 15/07/2019 στην ως άνω ιστοσελίδα του Ιδρύματος. Το Ίδρυμα Βασίλη και Ελίζας Γουλανδρή διατηρεί το δικαίωμα να προβαίνει σε τηλεφωνική ή προσωπική επικοινωνία με τους αιτούντες προς επαλήθευση των ατομικών τους στοιχείων και να ζητά την επίδειξη αστυνομικής ταυτότητας ή άλλου αντίστοιχου επίσημου εγγράφου (πχ. διαβατηρίου).
 • Όσα Μέλη εγγραφούν μεταξύ 29/06/2019 και 29/09/2019, θα παραλάβουν την κάρτα Μέλους τους κατά το Preview του νέου Μουσείου Αθηνών που θα λάβει χώρα εντός του Σεπτεμβρίου 2019. Από την 01/10/2019 και εφεξής, η κάρτα Μέλους θα χορηγείται σε κάθε αιτούντα κατά την ημερομηνία της εγγραφής/καταβολής της συνδρομής. Στην περίπτωση που η εγγραφή πραγματοποιήθηκε ηλεκτρονικά, το Μέλος θα παραλαμβάνει την κάρτα του από την υποδοχή του Μουσείου Αθηνών με την προσκόμιση της σχετικής βεβαίωσης εγγραφής.
 • Η διάρκεια ισχύος της Κάρτας Μέλους είναι ετήσια, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά κατά την εγγραφή. Για τις αιτήσεις εγγραφής Mελών που παραλαμβάνονται από τo Ίδρυμα μέχρι και την 30/9/2019, η διάρκεια ισχύος της Κάρτας Μέλους λήγει την 31/12/2020. Μετά τη λήξη ισχύος της Κάρτας Μέλους, ο κάτοχος – Μέλος, εφόσον επιθυμεί να συνεχίζει να υποστηρίζει το Ίδρυμα Βασίλη και Ελίζας Γουλανδρή, θα πρέπει να υποβάλει αίτημα ανανέωσης συμμετοχής στο Πρόγραμμα Μελών και να καταβάλει το αντίστοιχο ποσό συνδρομής που καθορίζεται από το Ίδρυμα.
 • Η ιδιότητα Μέλους στο Πρόγραμμα Μελών και κάθε εν γένει δικαίωμα που απορρέει από αυτήν είναι αυστηρά προσωπική, ανεκχώρητη και αμεταβίβαστη σε οποιονδήποτε τρίτο. Απαγορεύεται αυστηρά στο Μέλος να δανείζει ή να παραχωρεί τη χρήση της Κάρτας Μέλους σε οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο. Τα Μέλη του Προγράμματος Μελών υποχρεούνται να επιδεικνύουν την Κάρτα Μέλους όποτε αυτή τους ζητηθεί, καθώς και την αστυνομική τους ταυτότητα ή άλλο επίσημο έγγραφο ταυτοποίησης προκειμένου να μπορούν να κάνουν χρήση των προνομίων Μελών που τους έχουν καταστεί διαθέσιμα.
 • Η Κάρτα Μέλους δεν είναι πιστωτική ή χρεωστική κάρτα και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την πραγματοποίηση εμπορικών ή χρηματικών συναλλαγών.
 • Κάθε Κάρτα Μέλους είναι και παραμένει ιδιοκτησία του Ιδρύματος Βασίλη και Ελίζας Γουλανδρή και ο κάτοχος - Μέλος είναι υποχρεωμένος να την επιστρέψει σε πρώτη ζήτησή της. Σε περίπτωση απώλειας της Κάρτας, ο κάτοχος θα πρέπει να το δηλώσει εγγράφως στο Ίδρυμα, ώστε να είναι εφικτή η ακύρωση και αντικατάστασή της. Το Ίδρυμα Βασίλη και Ελίζας Γουλανδρή δεν φέρει καμία ευθύνη για τη χρήση της Κάρτας της οποίας η απώλεια δεν έχει γνωστοποιηθεί προς αυτό.
 • Το Ίδρυμα Βασίλη και Ελίζας Γουλανδρή έχει οποτεδήποτε το δικαίωμα να τροποποιήσει, να αντικαταστήσει με άλλα ή να καταργήσει οποιαδήποτε προνόμια Μελών ή και να διακόψει ή καταργήσει οποτεδήποτε εξ ολοκλήρου το Πρόγραμμα Μελών ή επιμέρους κατηγορίες Μελών αυτού, έπειτα από έγκαιρη ενημέρωση των Μελών μέσω της ιστοσελίδας www.goulandris.gr και με οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο μέσο (email, sms, ταχυδρομική επιστολή).
 • Το Ίδρυμα Βασίλη και Ελίζας Γουλανδρή δεν ευθύνεται σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, οποιαδήποτε προνόμια Μελών του Προγράμματος Μελών δεν είναι σε θέση να καταστούν διαθέσιμα στα Μέλη ή να υλοποιηθούν. Τα Μέλη αναγνωρίζουν και αποδέχονται ότι ορισμένα προνόμια (π.χ, ξεναγήσεις, ειδικές εκδηλώσεις κ.ά.) ενδέχεται να καθίστανται διαθέσιμα μόνο σε περιορισμένο αριθμό Μελών. Στην περίπτωση αυτή θα τηρείται σειρά προτεραιότητας των Μελών που έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον συμμετοχής μέχρι τη συμπλήρωση του προβλεπόμενου αριθμού θέσεων.
 • Σε περίπτωση που η εγγραφή Mέλους λαμβάνει χώρα ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του Ιδρύματος www.goulandris.gr, το Μέλος έχει δικαίωμα να ζητήσει την ακύρωση της συνδρομής εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών από την ημερομηνία της εγγραφής, αποστέλλοντας σχετική επιστολή στην ταχυδρομική διεύθυνση του Προγράμματος Μελών (Ίδρυμα Βασίλη & Ελίζας Γουλανδρή, Τμήμα Μελών, Ερατοσθένους 13, 116 35 Αθήνα). Στην περίπτωση αυτή, το Ίδρυμα θα επιστρέφει στο πρώην Μέλος το ποσό της συνδρομής που έχει καταβάλει. Σε κάθε άλλη περίπτωση ακύρωσης της συνδρομής (και συνακολούθως της συμμετοχής στο Πρόγραμμα Μελών) το ποσό της συνδρομής δεν επιστρέφεται.
 • Σε περίπτωση που παρέχεται από το Ίδρυμα η δυνατότητα αγοράς «συνδρομής-δώρου» για την εγγραφή τρίτου προσώπου ως Μέλους του Προγράμματος Μελών, το ποσό της συνδρομής καταβάλλεται από τον αγοραστή της συνδρομής-δώρου και εκδίδεται από το Ίδρυμα Βασίλη & Ελίζας Γουλανδρή σχετικός μοναδικός κωδικός δώρου (“gift promotion code”). Ο τρίτος στον οποίο περιέρχεται η συνδρομή δώρο δικαιούται να πραγματοποιήσει την εγγραφή Μέλους οποτεδήποτε μέχρι τη λήξη της οριζόμενης διάρκειας της συνδρομής χρησιμοποιώντας τον μοναδικό αριθμό αναγνώρισης, ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του Ιδρύματος www.goulandris.gr ή κατά την επίσκεψη στο Μουσείου της Αθήνας. Η εγγραφή προϋποθέτει την συμπλήρωση της σχετικής αίτησης εγγραφής και την αποδοχή των όρων συμμετοχής στο Πρόγραμμα Μελών από τον τρίτο. Σε περίπτωση που η αγορά της συνδρομής δώρου έχει πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του Ιδρύματος, ο αγοραστής έχει δικαίωμα υπαναχώρησης εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών από την ημερομηνία της αγοράς, αποστέλλοντας σχετική επιστολή στην ως ταχυδρομική διεύθυνση του Προγράμματος Μελών. Στην περίπτωση αυτή, το Ίδρυμα επιστρέφει σε αυτόν το ποσό της συνδρομής που καταβλήθηκε υπό τον όρο ότι δεν έχει πραγματοποιηθεί η εγγραφή Μέλους μέχρι και την ημερομηνία ακύρωσης του μοναδικού κωδικού δώρου.
 • Το ποσό της συνδρομής προορίζεται να συμβάλει στην εκπλήρωση των σκοπών του Ιδρύματος - με κύριο σκοπό την προαγωγή των Καλών Τεχνών εν γένει, και ιδιαιτέρως των Εικαστικών Τεχνών - και καλύπτει δαπάνες στις οποίες συμπεριλαμβάνονται τα γενικά έξοδα σχεδιασμού και υλοποίησης περιοδικών δράσεων ειδικά σχεδιασμένων για την υποστήριξη του Ιδρύματος, τα διαχειριστικά έξοδα εγγραφής του Μέλους, τα έξοδα έκδοσης Κάρτας Μέλους, τα γενικά έξοδα λειτουργίας του Προγράμματος Μελών και το Φ.Π.Α. Για το λόγο αυτόν, το ποσό της συνδρομής που καταβλήθηκε σε καμία περίπτωση δεν επιστρέφεται μερικώς ή ολικώς από το Ίδρυμα Βασίλη & Ελίζας Γουλανδρή, δεν συμψηφίζεται ούτε ανταλλάσσεται. Σε περίπτωση αλλαγής κατηγορίας Μέλους πριν τη λήξη της διάρκειας ισχύος της Κάρτας Μέλους, το καταβληθέν ποσό της συνδρομής δεν δύναται να συμψηφιστεί με την αξία της νέας συνδρομής.

ΙΙ. Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων

 • Το ΝΠΙΔ κοινωφελές Ίδρυμα με την επωνυμία «ΊΔΡΥΜΑ ΒΑΣΙΛΗ ΚΑΙ ΕΛΙΖΑΣ ΓΟΥΛΑΝΔΡΗ», που εδρεύει στην Χώρα Άνδρου και διατηρεί γραφεία στην Αθήνα, επί της οδού Ερατοσθένους 13, 11635, Αθήνα, θα συλλέξει και θα επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα του αιτούντος και, σε περίπτωση οικογενειακής συνδρομής, των μελών της οικογένειας του αιτούντος που περιλαμβάνονται στην Αίτηση Εγγραφής, για να εκδώσει την Κάρτα/τις Κάρτες Μέλους του Ιδρύματος Βασίλη & Ελίζας Γουλανδρή, να χορηγεί τα προνόμια που απορρέουν από την συμμετοχή του αιτούντος και της οικογένειάς του στο Πρόγραμμα Μελών και γενικώς για να λειτουργεί το εν λόγω πρόγραμμα σύμφωνα με το Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων 679/2016/ΕΕ και τις εκάστοτε ισχύουσες πολιτικές και κανονισμούς του Ιδρύματος. Επίσης, κατόπιν της υποβολής της αίτησης, το Ίδρυμα Βασίλη και Ελίζας Γουλανδρή θα χρησιμοποιεί τα στοιχεία επικοινωνίας του αιτούντος για να επικοινωνεί μαζί του μέσω email, SMS, τηλεφώνου και παραδοσιακού ταχυδρομείου σχετικά με τις εκδηλώσεις και δραστηριότητες του Ιδρύματος. Το Μέλος θα συνεχίσει να λαμβάνει τέτοιου είδους επικοινωνίες και μετά τη λήξη της ιδιότητας του Mέλους εκτός εάν το Μέλος ζητήσει να εξαιρεθεί από αυτές τις επικοινωνίες.
 • Το Ίδρυμα Βασίλη και Ελίζας Γουλανδρή δεν θα κοινοποιήσει σε κανέναν τρίτο τα παραπάνω στοιχεία, εκτός από εταιρείες που παρέχουν στο Ίδρυμα υπηρεσίες που σχετίζονται με τη λειτουργία του Προγράμματος Μελών του (π.χ. διαφημιστικές εταιρείες), οι οποίες θα διαχειρίζονται τα προσωπικά δεδομένα για λογαριασμό και κατ’ εντολή του Ιδρύματος χωρίς κανένα δικαίωμα να τα χρησιμοποιούν για δικό τους όφελος. Το Ίδρυμα Βασίλη και Ελίζας Γουλανδρή θα τηρεί τα προσωπικά δεδομένα του Μέλους για όσο διαρκεί η συνδρομή του, καθώς και για μια εύλογη χρονική περίοδο κατόπιν αυτής λαμβάνοντας υπόψη τους ισχύοντες χρόνους παραγραφής και την υποχρέωση τήρησης αρχείων σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Σε κάθε περίπτωση, έχετε ανά πάσα στιγμή το δικαίωμα πρόσβασης στο αρχείο προσωπικών δεδομένων σας που διατηρεί το Ίδρυμα, το δικαίωμα διόρθωσης των προσωπικών σας δεδομένων, το δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσής σας (χωρίς να θιγεί η νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στην συγκατάθεση πριν από την ανάκλησή της) και, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του νόμου, το δικαίωμα διαγραφής, το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας, το δικαίωμα στη φορητότητα και το δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, καθώς επίσης και το δικαίωμα να υποβάλλετε καταγγελία στην ελληνική Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Για να ασκήσετε τα δικαιώματά σας αυτά παρακαλούμε επικοινωνήστε αποστέλλοντας αίτημα στην παραπάνω διεύθυνση ή μέσω email στην ηλεκτρονική διεύθυνση members@goulandris.gr.

III. Γενικοί Όροι

 • Οι όροι συμμετοχής στο Πρόγραμμα Μελών του Ιδρύματος Βασίλη & Ελίζας Γουλανδρή, όπως εκάστοτε ισχύουν, αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της αίτησης εγγραφής ή και της ανανέωσης και θα αναρτώνται αναλυτικά και στην ιστοσελίδα goulandris.gr/members
 • Η συμμετοχή στο Πρόγραμμα Μελών συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων και προϋποθέσεων. Το Ίδρυμα Βασίλη και Ελίζας Γουλανδρή διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει οποιονδήποτε από τους παρόντες όρους με σχετική ανακοίνωση που θα αναρτάται στην ιστοσελίδα www.goulandris.gr ή/και με κάθε πρόσφορο τρόπο κατά την εύλογη κρίση του, για οποιοδήποτε λόγο ή αν αυτό επιβληθεί με απόφαση Διοικητικής ή Δημόσιας Αρχής.
 • Κάθε διαφορά που τυχόν προκύψει σε σχέση με το Πρόγραμμα Μελών και την εφαρμογή των παρόντων όρων θα επιλύεται αποκλειστικά από τα Δικαστήρια της Αθήνας και σύμφωνα με το Ελληνικό Δίκαιο.
 • Το παρόν αποτελεί την τελευταία έκδοση των όρων του Προγράμματος Μελών του Ιδρύματος Βασίλη και Ελίζας Γουλανδρή με ισχύ από 29.6.2019 και διέπει εφεξής όλους τους συμμετέχοντες στο Πρόγραμμα Μελών του Ιδρύματος. Τα Μέλη θα πρέπει να επισκέπτονται σε τακτά χρονικά διαστήματα την ιστοσελίδα του Ιδρύματος www.goulandris.gr/el/membership-terms για να ενημερώνονται για τυχόν τροποποιήσεις, καθώς και για την τελευταία ισχύουσα έκδοση των άνω όρων.